Κοινωνικά Kινήματα Πόλης και Περιφέρειας

Urban and Regional Social Movements

outlet

κατεβάστε το e-book σε μορφή pdf από εδώ

download the e-book in pdf from here

Κοινωνικά Κινήµατα Πόλης και Περιφέρειας 
Urban and Regional Social Movements
 
Aπρίλιος 2016, Θεσσαλονίκη, σ. 488, ISBN 978-618-82533-0-8
April 2016, Thessaloniki, 488 p., ISBN 978-618-82533-0-8
Επιµέλεια/ Editors
Κρίστη (Χρυσάνθη) Πετροπούλου / Christy (Chryssanthi) Petropoulou 
Αθηνά Βιτοπούλου / Athina Vitopoulou
Χαράλαµπος Τσαβδάρογλου/ Charalampos Tsavdaroglou
 
Ερευνητική Οµάδα / Research Group
Αόρατες Πόλεις / Invisible Cities

 

Abstract

The multilingual and interdisciplinary book Urban and Regional Social Movements includes 21 texts that explore theoretical issues of movement processes or focus on examining movements which have been developed in Greece and internationally (Mexico, Brazil, Argentina, Uruguay, India, Italy, Bosnia-Herzegovina, Turkey).

It is a book that aims at being constantly “under construction” and as a consequence “alive”, up-to-date and dynamic. Hence the blog https://aoratespoleis.wordpress.com/ was also created which will be regularly updated with new links, studies and news from various urban and regional movements around the world.

The book argues that urban and regional movements are interrelated as the regional movements are directly associated with the resistance to the looting and/or destruction of the natural commons in the name of serving a dominant uneven urban lifestyle. Thus, there is a feedback between the practices of social movements related to regional planning issues or simply to the exploitation and management of natural resources with these of urban movements.

During the last years the discussion on the urban and regional social movements has been enriched with the notion of the so-called Common Space as an interpretative approach to the recent protests, riots and uprisings shortly before and during the current global and local crisis. At the same time, the easier, faster and in a wider – often global – scale dissemination of the information about the burst and the demands of the movements, through the contemporary alternative networks of information and action, underlines the emergence of new forms of communication which will be most likely these of the movements of the 21st century.

Finally, the new urban and regional movements in which this book is interested are autonomous, massive and creative. They put themselves beyond a mere denial and confrontation to get in a collective creation and in radical changes of the space and everyday life.

 

Περίληψη

Το πολύγλωσσο και διεπιστημονικό βιβλίο Κοινωνικά κινήματα πόλης και περιφέρειας περιλαμβάνει 21 κείμενα που διερευνούν θεωρητικά ζητήματα των κινηματικών διαδικασιών ή εστιάζουν στην εξέταση κινημάτων που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο (Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Ινδίες, Ιταλία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Τουρκία).

Πρόκειται για ένα βιβλίο που επιδιώκει να είναι συνεχώς «υπό κατασκευή» και κατ’ επέκταση «ζωντανό», επίκαιρο και δυναμικό. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε και το blog https://aoratespoleis.wordpress.com/ το οποίο θα ενημερώνεται συνεχώς με νέους συνδέσμους, εργασίες, καθώς και νέα από διάφορα κινήματα πόλης και περιφέρειας στον κόσμο.

Το βιβλίο υποστηρίζει ότι τα κινήματα πόλης και περιφέρειας αλληλοσυνδέονται, καθώς τα κινήματα περιφέρειας σχετίζονται άμεσα με αντιστάσεις στην καταλήστευση ή και καταστροφή των φυσικών κοινών αγαθών στο όνομα της εξυπηρέτησης ενός επιβεβλημένου άνισου αστικού τρόπου ζωής. Έτσι, οι πρακτικές των κοινωνικών κινημάτων που σχετίζονται με θέματα περιφερειακού σχεδιασμού ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων αλληλοτροφοδοτούνται από αυτές των κινημάτων πόλης.

Η συζήτηση για τα κοινωνικά κινήματα πόλης και περιφέρειας έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία χρόνια με την έννοια του λεγόμενου Kοινού Χώρου ως ερμηνευτική προσέγγιση για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις, ταραχές και εξεγέρσεις λίγο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας παγκόσμιας και τοπικής κρίσης. Ταυτόχρονα, η ευκολότερη, γρηγορότερη, και σε ευρεία – ενίοτε παγκόσμια – κλίμακα, διάδοση της πληροφορίας για το ξεκίνημα και τις διεκδικήσεις των κινημάτων, μέσα από τα σύγχρονα εναλλακτικά δίκτυα πληροφόρησης και δράσης, καθιστά φανερή την ανάδυση νέων μορφών επικοινωνίας που πολύ πιθανά θα είναι αυτές των κινημάτων του 21ου αιώνα.

Τελικά, τα νέα κινήματα πόλης και περιφέρειας με τα οποία ασχολείται αυτό το βιβλίο είναι αυτόνομα, μαζικά και δημιουργικά. Ξεφεύγουν από την απλή άρνηση και αντιπαράθεση για να μπουν πλέον σε μια συλλογική δημιουργία και σε ριζικές αλλαγές του χώρου και της καθημερινής ζωής σε αυτόν.

 

Sommaire

Le livre multilingue et interdisciplinaire Mouvements Sociaux Urbains et Régionaux comprend 21 textes qui explorent les questions théoriques concernant les processus des mouvements ou se concentrent sur l’examen des cas des mouvements qui ont été développés en Grèce et au niveau international (Mexique, Brésil, Argentine, Uruguay, Inde, Italie, Bosnie-Herzégovine, Turquie).

C’est un livre qui vise à être constamment «en construction» et par conséquent «vivant», mis à jour et dynamique. Pour cette raison le blog https://aoratespoleis.wordpress.com/ a également été créé. Il sera régulièrement mis à jour avec de nouveaux liens, des études et des nouvelles de divers mouvements urbains et régionaux à travers le monde.

Le livre soutient que les mouvements urbains et régionaux sont interdépendants dans la mesure que les mouvements régionaux sont directement associés à la résistance au pillage et/ou la destruction des biens communs naturels au nom de servir un style de vie urbain inégale dominante. Ainsi, il y a une rétroaction entre les pratiques des mouvements sociaux liés à des questions d’aménagement du territoire ou simplement à l’exploitation et la gestion des ressources naturelles avec celles des mouvements urbains.

Au cours des dernières années, le débat sur les mouvements sociaux urbains et régionaux a été enrichi avec la notion du soi-disant Espace Commun comme une approche interprétative des récentes manifestations, des émeutes et des soulèvements peu de temps avant et pendant la crise mondiale et locale actuelle. En même temps, la diffusion plus facile, plus rapide et à une plus grande échelle – souvent mondiale – des informations sur l’éclatement et les exigences des mouvements, à travers les réseaux alternatifs contemporains de l’information et de l’action, souligne l’émergence de nouvelles formes de communication qui seront très probablement celles-ci des mouvements du 21ème siècle.

Enfin, les nouveaux mouvements urbains et régionaux auxquels ce livre s’intéresse sont autonomes, massifs et créatifs. Ils se mettent au-delà d’une simple négation et confrontation pour entrer en une création collective et en changements radicaux de l’espace et de la vie quotidienne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s