Περιεχόμενα/ Contents

Ευχαριστίες (pdf)

Acknowledgments (pdf)

Εισαγωγή (pdf)

Introduction (pdf)

Μέρος Ι: Κοινωνικά κινήματα πόλης/περιφέρειας στον ελληνικό χώρο

Part I: Urban and regional social movements in Greece

1

Collective identities versus social exclusion: the December 2008 Greek Youth Movement (pdf)

Michalis Psimitis 

2

Η υπεράσπιση του βιωμένου χώρου. Καθημερινότητα και κοινωνικά κινήματα πόλης/περιφέρειας (pdf)

Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχέα 

3

Θεωρητικά περάσματα από τα κινήματα για το «Δικαίωμα στην Πόλη» στα κινήματα κατάληψης του «Κοινού Χώρου»: παγκόσμια παραδείγματα και η περίπτωση της Ελλάδας την εποχή της κρίσης (pdf)

Χαράλαμπος Τσαβδάρογλου

4

The commons in theory and practice: Self-management in contemporary Greece (pdf)

Alexandros Kioupkiolis, Theodoros Karyotis

5

«Παίζουμε μπάλα για το ALTER;» ΜΜΕ και κινήσεις αλληλεγγύης στο χώρο της πόλης (pdf)

Βασίλης Δαλκαβούκης, Μάνος Σπυριδάκης, Χαρά Κόκκινου

6

The urban social movement of Open Spaces in Athens, Greece (pdf)

Elias Gianniris

Μέρος ΙΙ: Κοινωνικά κινήματα πόλης/περιφέρειας στο διεθνή χώρο

Part II: Urban and regional social movements in the world

7

Una década de fábricas recuperadas. Reinventar la vida desde el trabajo (pdf)

Raúl Zibechi

8

El Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (pdf)

Lucia Scromov

9

Συλλογικές Αντιστάσεις στη μεγαλούπολη του Σάο Πάουλο (pdf)

Κρίτων Ηλιόπουλος

10

Mujeres, territorio y movimientos sociales. Un análisis del caso de Atenco (pdf)

Paula Soto Villagrán, Karla Helena Guzmán

11

Movimientos sociales en México y el problema de la vivienda: De la tibieza al olvido (pdf)

Beatriz García Peralta Nieto

12

Il diritto alla città e la pianificazione urbanistica. Proposte per Firenze, e non solo (pdf)

Marvi Maggio

13

La rivendicazione del welfare space a Napoli (pdf)

Cristina Mattiucci, Roberta Nicchia

14

Η διαμαρτυρία ενάντια στην Τρίτη Γέφυρα του Βοσπόρου: Κομμάτι μιας Πόλης, κομμάτι ενός κινήματος (pdf)

Αιμιλία Βουλβούλη

15

We are hungry in three languages: the February urban social movements in Bosnia and Herzegovina (pdf)

Ana Vilenica, Dražen Crnomat

16

Mouvement social, une notion désuète? Les nouvelles formes de l’action collective et le renouvellement des perspectives théoriques (pdf)

Pierre Hamel

17

A Provocation on Social Kinetics (pdf)

Myrto Tsilimpounidi

18

Des semences à la liberté, et la tentative d’institutionnalisation des résistances. Sur deux mouvements paysans indiens qui placent les semences au cœur de leur lutte (pdf)

Maddalena Gretel Cammelli

19

Rebelión en la Amazonia brasileña (pdf)

Raúl Zibechi

20

El Zapatismo: Una revolución de las formas de comunicación  política. Su utopía viable: la formación de una comunidad dialógica (pdf)

Alberto Betancourt Posada

21

Derecho a la ciudad y movimientos sociales contemporáneos – Por un movimiento social urbano-regional… ¿poético? Desde Nezahualcoyotl al mundo (pdf)

Christy (Chryssanthi) Petropoulou

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s